Ceník služeb

Odměnu za poskytování právních služeb sjednáváme s klienty smluvně na základě vzájemné dohody, kdy konkrétní výše odměny závisí na typu řešené právní věci, její obtížnosti a ostatních okolnostech. Ceník právních služeb u smluvní odměny má tedy jen orientační charakter. Nedojde-li s klientem k dohodě o ceně poskytovaných právních služeb, řídí se výše odměny za poskytnuté právní služby vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátním tarifem), která stanoví výši mimosmluvní odměny.

Smluvní odměna časová

Jde o nejčastější způsob sjednání odměny s klientem, a to v hodinové sazbě. Rozpětí hodinové sazby se pohybuje od 1.500,- Kč + DPH do 2.500,- Kč + DPH v závislosti na obtížnosti projednávané věci, délce spolupráce s klientem a množství klientem zadávané práce. Smluvní odměna časová bývá v určitých případech kombinována se smluvní odměnou podílovou, a to zejména v případě mimosoudního vymáhání pohledávek, kdy rychlé uspokojení pohledávky klienta věřitele je právě časově méně náročné, ale klientem žádoucí a výsledkově vysoce hodnocené.

 

 

Smluvní odměna úkonová

Tento typ odměny využíváme obvykle pouze v případech soudních sporů, kdy soudy při přiznávání nároku na náklady řízení vychází z advokátního tarifu, který určuje mimosmluvní odměnu advokáta právě podle množství provedených úkonů v dané věci.

Smluvní odměna podílová

Jde o právní případy zásadně s peněžitým plněním, kdy možnost úspěšného výsledku není příliš vysoká a klient sám usiluje o maximální motivaci svého právního zástupce k vynaložení mimořádného úsilí pro dosažení úspěchu ve věci. Smluvní odměnu podílovou lze kombinovat se smluvní odměnou časovou viz výše.

 

 

Smluvní odměna paušální

Možnost paušální odměny využívají zejména podnikatelské subjekty s pravidelnou potřebou řešení právních věcí. Paušální odměna znamená časový balíček právních služeb klientovi za určitou cenu pro kalendářní měsíc. Výhodou paušální odměny je nižší průměrná hodinová sazba za poskytované právní služby, a tedy i ušetření finančních prostředků klienta. Pokud ovšem klient paušál nevyčerpá, nemá nárok na vrácení poměrné části paušální měsíční platby. Snížená cena právních služeb je podmíněna právě zaručeným minimálním množstvím poptání právních služeb každý kalendářní měsíc. Při překročení množství poptávaných právních služeb je práce navíc klientovi doúčtována sníženou sazbou, připadající na průměrnou cenu paušální hodiny právní služby.

Smluvní odměna za advokátní úschovu

Je účtována v individuálně sjednané výši.

 

 

Zálohové platby

Zálohy jsou standardně vybírány jako jistota budoucí úhrady právních služeb klientem. Jde o zcela běžnou garanci solventnosti klienta. Záloha může být uhrazena v hotovosti do pokladny kanceláře nebo lépe na bankovní účet kanceláře. K zálohovým platbám je vystavován účetní doklad, který ovšem není daňovým dokladem. Záloha není příjmem kanceláře, ale přijatým depozitem ke krytí budoucí pohledávky vzniklých poskytnutím právních služeb. Teprve při vystavení řádné faktury (daňového dokladu) se záloha započtením stává příjmem advokátní kanceláře. Započtení je klientovi oznámeno ve vystavené faktuře.

Hotové výdaje

Při poskytování právních služeb musí kancelář mnohdy hradit ve věci klienta správní poplatky či služby nebo jiné produkty třetích osob. Tyto přímo vynaložené náklady finančních prostředků ze strany kanceláře se označují jako hotové výdaje. Pokud klient neproplatí kanceláři hotové výdaje oproti předloženému daňovému dokladu od třetí osoby, jsou tyto náklady součástí faktury za poskytnuté právní služby. O nutnosti hotových výdajů je klient předem informován.

 

 

Promeškaný čas

Pokud je nezbytné nebo klientem výslovně vyžádané poskytnutí právní služby mimo sídlo kanceláře, dochází k časové ztrátě pracovníka kanceláře, aniž by šlo o čas strávený poskytnutím právní služby. Klient sice v takovém čase nečerpá právní službu, ale současně čerpá čas pracovníka kanceláře, jinak pracovníkem kanceláře využitelný v plné sazbě pro poskytování právních služeb jiným klientům. V těchto situacích je proto voleno kompromisní cenové řešení spočívající v účtování poloviční sazby ze smluvně sjednané sazby právních služeb účtovaných klientovi. Řešení zohledňuje zájmy obou stran rovným dílem.

Poskytnutí slevy

Je plně na jednostranném rozhodnutí kanceláře. Na slevu nemá žádný klient právní nárok. Slevu z celkové ceny právních služeb poskytuje kancelář v zásadě významným klientům s pravidelným zadáváním zakázek na právní služby nebo klientům s časově náročnou zakázkou. Podmínkou poskytnutí slevy je vždy řádná platební morálka klienta.

 

 

 

Kontakty