Právní služby

Trestní právo

Našim klientům, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, poskytujeme obhajobu v celém trestním řízení, a to fázi od zahájení trestního stíhání až po zastupování před všemi soudními instancemi. Rovněž zajišťujeme obhajobu při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Naší specializací je též zastupování poškozeného v trestním řízení, a to od podání trestního oznámení až po vymáhání nároků s tím souvisejících.

Rovněž máme bohaté zkušenosti s vymáháním majetkové a nemajetkové újmy včetně nákladů právního zastupování po státu v případě zproštění obžaloby.

Občanské právo

V rámci dodržování hlavních zásad občanského práva poskytujeme právní pomoc při řešení problémů ve všech oblastech spadajících pod toto právní odvětví, s přihlédnutím k aktuální legislativě v podobě nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014

Pro naše klienty zajišťujeme poskytování právních služeb při zastupování v soudních řízeních. Dále pro korporátní i individuální klienty zajistíme sepisování smluv (zejména kupní, darovací, nájem, dílo, věcná břemena apod.), vymáhání náhrady škody a vymáhání pohledávek. Poskytujeme též právní pomoc při zastupování v dědickém řízení. Poskytujeme i služby v oblasti práva směnečného.
Věnujeme se též právu insolvenčnímu, a to od sepisu insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek až po zastupování dlužníků či věřitelů v insolvenčním řízení.

Obchodní právo

Řešíme veškeré obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění, poskytujeme aktuální poradenskou činnost v souvislosti s účinnosti nového občanského zákoníku a z něho vyplývající povinnosti přizpůsobit zakladatelské listiny a společenské smlouvy nové právní úpravě.

Pro naše klienty poskytujeme komplexní služby se založením obchodních společností, převody podílů v obchodních společnostech a jejich likvidace. Zabýváme se problematikou v oblasti práva spotřebitelského, máme bohaté zkušenosti s
Poskytujeme podnikatelům též služby v oblasti práva směnečného. Věnujeme se rovněž právu insolvenčnímu, a to od sepisu insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek až po zastupování dlužníků či věřitelů v insolvenčním řízení.

Pracovní právo

Odvětví pracovního práva si zachovalo samostatnou právní úpravu i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Zabývá se komplexní problematikou pracovněprávních vztahů, tedy vztahů založených pracovním poměrem zaměstnance u zaměstnavatele, popřípadě dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nejčastěji řešenou otázkou bývá plnění povinností jedné či druhé strany mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem po vzniku pracovněprávního vztahu včetně podmínek jeho ukončení, popř. škod způsobených v pracovněprávním vztahu některé ze smluvních stran. Předmětem právní pomoci jsou nejčastěji služby související se založením či ukončením pracovněprávního vztahu (platnost či důvodnost výpovědi, odstupné, aj.), nároky zaměstnance (dovolená, mzda, atd.), bezpečností práce, apod.

Rodinné právo

Právní služby v této oblasti poskytujeme zejména v souvislosti s rozvodem manželství, úpravou poměrů k nezletilým dětem včetně výživného, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání společného bydlení, určení rodičovství, osvojení apod.
V minulosti odvětví soukromého práva se samostatnou právní úpravou je nyní ode dne 1. 1. 2014 součástí nového občanského zákoníku. Rodinné právo upravuje vztahy manželů, manželské majetkové otázky, rodičovství, jiné příbuzenské vztahy, náhradní péči o děti a otázky související.

Správní právo

Poskytujeme právní služby v oblasti veřejného práva, které je zaměřeno na méně závažné porušení veřejnoprávních norem, jakož i na úpravu vztahů mezi soukromoprávními a veřejnoprávními subjekty. Zjednodušeně vzato správní právo je všude tam, kde řešíme cokoliv s úřady. Nejčastějšími klientskými požadavky na naši právní pomoc jsou dopravní přestupky včetně bodového systému, jiné přestupky nebo správní delikty, právní porady či zastupování v rámci dopravně-přestupkového, stavebního, katastrálního a jiných řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář vykazuje vysokou úspěšnost při vymáhání pohledávek z běžného obchodního i spotřebitelského styku. Vymáhání pohledávek zahrnuje komplexní právní řešení směřující k úhradám nezaplacených dluhů ve sporech mezi věřitelem a dlužníkem, počínaje výzvou k dobrovolnému splnění, přes vymáhání soudní cestou až po vymožení prostřednictvím exekučního či insolvenčního řízení.

Nejde o samostatné odvětví práva, nýbrž o část práva občanského a část práva obchodního, upraveného ode dne 1. 1. 2014 výlučně jen novým občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.). Jde o významnou oblast zaměření naší advokátní kanceláře v soukromém právu.

 

Kontakty